வதந்திகள், ஊர்வம்புகளின் அடிப்படையில் அரசு செயற்படாது