உலக சமாதானத்துக்கு பௌத்த தர்மம் என்றும் வழிகோலும்...