க.பொ.த சாதாரணதரப் பரீட்சை: 05 லட்சத்து 77084 பேர் தோற்றம்