புல்லட் ரயில் இயக்குவதற்கான ஆய்வுப்பணி சீனாவிடம் ஒப்படைப்பு