டுபாயில் தொழிலாளர்கள் வீதியை மறித்து  ஆர்ப்பாட்டம்