குருவிட்ட நகரின் 436 அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு 263 கோடி ரூபா ஒதுக்கீடு