ஒரே தடவையில் 5000 பேர் தாதியர் பயிற்சியில் இணைப்பு