அமெ. மாநிலத்தில் துப்பாக்கிச் சூட்டு மரண தண்டனைக்கு அங்கீகாரம்