சகலருக்கும் வாய்ப்பு கிட்டியுள்ளதாக முஸ்லிம் பெரியார்கள் பெருவரவேற்பு